ویدیو ها

دختری که پس از ۱۶ سال به پسر مبدل شد

عادله شانزده ساله که اکنون نامش عبدالرحمن گذاشته شده می گوید با آن که از نخست می دانست که دختر نیست، اما محدودیت های اجتماعی و فقر او را مجبور ساخته بود شانزده سال مانند یک دختر زنده گی کند.