افغانستان

حنا ربانی: تعامل سازنده با طالبان ضروری است

حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در سخنرانی در نشست سمرقند گفت که تعامل سازنده با طالبان هم‌چنان یک نیاز است.

وی گفت«ا نمی‌توانیم به نمایندگی از مردم افغانستان بدون صحبت با آنها حرف بزنیم. تعامل سازنده با دولت موقت افغانستان(طالبان)، همچنان ضروری است. ما همچون دوست و همسایه، میل جدایی از افغانستان را نداریم».

حنا ربانی هم‌چنان تاکید کرد که کشورهای منطقه باید همچون«سهم‌داران کلیدی» برای افغانستان با ثبات، باید در«خط مقدم» این تلاش‌ها بمانند.

وزیر دولت در امور خارجه پاکستان در این نشست با تاکید بر وحدت میان کشورهای منطقه به این کشورها پیشنهاد کرد که برای استراتژی و دیدگاه‌های مشترک درباره افغانستان، باید به رای‌زنی‌ها ادامه داد.

این مقام پاکستانی در سخنرانی در نشست سمرقند گفت که افغانستان با بحران وخیم بشری، تهدیدهای سازمان های هراس افگنی، بحران اقتصادی و بحران مهاجرت مواجه است که به گفته وی جامعه جهانی باید در چنین وضعیتی افغانستان را تنها نگذارد.

خانم ربانی‌ افزود تصمیم تعلیق تحصیل برای زنان و دختران و ممانعت از کار آن‌ها در نهادهای غیردولتی مایه‌ی تاسف است.

به گفته او «ممنوعیت دختران از آموزش، تحصیل و کار زنان نه تنها اینکه زنان و دختران فعال افغان را از فرصت های مناسب برای پیشرفت و ترقی و ایجاد اشتغال پر سود محروم می کند، بلکه کمک بسیاری از دوستان و خیرخواهان افغانستان را نیز مهار می کند».

خانم ربانی تاکید کرده است که پیشرفت برای ارتقای شمولیت سیاسی بیشتر در افغانستان، همچنان یک اولویت حیاتی است.

این مقام پاکستانی گفت که«افغانستان صلح آمیز و با ثبات به نفع همه است. ادامه جنگ و بی ثباتی نه تنها افغانستان و مردم آن را تهدید می کند، بلکه پیامدهای نامطلوبی برای منطقه و فراتر از آن به همراه دارد. بنابر این ما، همسایگان افغانستان، همه در آوردن صلح و ثبات به افغانستان منافع و سهم داریم».

حنا ربانی پینشهاد کرد«به عنوان بخش سازنده حیاتی دیدگاه مشترک ما باید یک رویکرد گام به گام را اتخاذ کنیم، پروژه ها را شناسایی، آنها را تثبیت و اجرا کنیم. پروژه های ارتباطی مانند کاسا-۱۰۰۰، خطوط راه آهن ترانس افغانستان، تاپی و سایر پروژه‌ها، تنها یک تعهد اقتصادی نیستند؛ بلکه سرمایه گذاری های استراتژیک در آینده مشترک ما هستند. همه این‌ها یک مقابله موثر با تهدید هراس افگنی، قاچاق مواد مخدر و سایر چالش‌های پیش روی افغانستان هستند. به عنوان اولین گام، یک صندوق اتصال ویژه برای تامین مالی به اولویت این پروژه ها باید در نظر گرفته شود».

این وزیر پاکستان گفت که باور پاکستان این است که پشتیبانی بشردوستانه از افغانستان باید از موضوعات و تحولات سیاسی جدا باشد.