ویدیو ها

سفره افطاری – آشپزی و افطار با روزه‌داران در گذر کدگرها

در این برنامه آشپز ماهر و با تجربه صفی الله اسدی برای پنجاه روزه دار غذا آماده می کند و آن را به یکی از مساجد به سر سفره افطار می برد.