افغانستان

افغانستان رتبه چهارم را در میزان جرم و جنایت گرفت

سازمان بررسی جمعیت جهان (WPR) در گزارش تازه‌اش افغانستان را چهارمین کشور جهان با بیشترین میزان جرم و جنایت معرفی کرده است.

براساس این گزارش در هر ۱۰۰ هزار شهروند افغانستان، ۷۶ جرم انجام می‌شود.

این گزارش می‌افزاید که اکثریت جرایم انجام شده در افغانستان شامل فساد، ترور، مواد مخدر و قاچاق انسان می‌باشد.

این تحقیق همچنین بیان می‌کند که افغانستان ۸۵ درصد تریاک غیرقانونی مصرف شده در سطح جهان را در سال ۲۰۲۰ تامین کرده است.

این تحلیل فرضیه‌ای را مطرح کرده است که ریشه کن کردن صنعت تریاک در افغانستان با توجه به نقش مهم آن در اقتصاد متزلزل افغانستان چالش برانگیز خواهد بود.

هرچند که طالبان متعهد شده‌اند که تولید تریاک و مواد مخدر را در افغانستان ریشه کن کنند.

در این رده بندی ونزوئلا، پاپو نیو گینه و آفریقا جنوبی به ترتیب در رده های اول تا سوم قرار گرفته اند.