بازرگانی

مهم‌ترین خبرهای اقتصادی

بهای پیاز در بازارهای کابل به گونه کم پیشینه افزایش یافته است.

شماری از باشندگان کابل می گویند که هم اکنون هر هفت کیلو پیاز به بیش از پنجصد افغانی به فروش میرسد در حالیکه در فصل برداشت، این مقدار پیاز کمتر از یکصد افغانی است.

بر بنیاد اطلاعات اتاق زراعت و مالداری طالبان در حال حاضر پیاز مورد نیاز کشور از هند، ترکیه و ایران وارد افغانستان می شود.

به باور این اتاق، نبود سردخانه یکی از علت‌های بلند رفتن بهای پیاز در بازار های کابل شده است.

ــــــــ

بیست و هشتمین بسته کمک‌های نجات بخش اتحادیه اروپا به افغانستان رسید.

این اتحادیه در تویترش نوشته است که این کمک ها شامل یکصد تن اقلام پزشکی و دارو است که از راه پل هوایی بشردوستانه اتحادیه اروپا به میدان هوایی کابل رسیده است.

این اتحادیه اطمینان داده است که کمک هایش به افغانستان ادامه خواهد داشت.

ــــــــــ

برنامه زنبورداری کمشنری عالی پناهندگان ملل متحد، به خانواده های بیجا شده در ولایت بدخشان کسب و کارهای کوچک را راه اندازی می کند.

این نهاد در تویترش نوشته است که به این خانواده‌ها صندوق های زنبور عسل توزیع می کند.

برخی از خانواده‌هایی که این صندوق ها را دریافت کرده اند، کسب و کارهای شان در این عرصه توسعه یافته است.

برخی از بی‌جاشدگان می گویند که با پشتیبانی کمشنری عالی پناهندگان ملل متحد توانسته اند، از این ره‌گذر درآمد بدست بیاورند و تنها در یک سال پنجاه تا شصت کیلو گرام عسل تولید شده است.

ــــــــــــــــ

رییس یوناما در کابل در دیدار با معاون سیاسی رییس الوزرای طالبان می گوید که کمک های بشری ملل متحد به افغانستان ادامه خواهند یافت.

در این نشست، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا طالبان می گوید که کمک های بشردوستانه به موضوعات سیاسی ربط داده نشود.

در حال حاضر کمک های بشردوستانه به گونه نقدی و غیر نقدی وارد افغانستان می شوند که به باور برخی آگاهان اقتصاد، قطع این کمک ها قطحی در کشور را به بار خواهد آورد.