افغانستان

ملا هبت الله فرمان برکناری «پسران» مقام‌های طالبان و منع اشتراک «مقام‌های طالبان» در قراردادها و تدارکات را صادر کرد

طالبان می‌گویند که ملا هبت الله رهبر این گروه در فرمانی اشتراک مقام‌های شان در روند داوطلبی قراردادها و تدارکات این قرار دادها را صادر کرده است.

رهبر طالبان در یک فرمان تازه گفته است که مقام‌های طالبان درداوطلبی قراردادها، تدارکات این قرار دادها، استخراج معادن و ارائه خدمات به گونه مستقیم و غیر مستقیم نمی‌توانند شرکت کنند.

رهبر طالبان گفته است شرکت‌های خصوصی که مقام‌های طالبان در آن سهم دارند نیز شامل این فرمان اند.

پیش از این فارین پالیسی در گزارشی زیر نام « جنگ معدن در افغانستان» از افزایش نفوذ سراج الدین حقانی وزیر امو رداخله طالبان بر معاون افغانستان خبر داده است.

در این گزارش گفته شده بود که سراج الدین حقانی پول استخراج معادن را در دست دارد.

دیروز شنبه ۲۷ ماه حوت نیز رهبر طالبان در فرمانی برکناری «پسران» مقام‌های طالبان را در اداره‌های این گروه صادر کرد و گفت که به جای آنان باید افراد دیگری به کار گماشته شوند.

بر بنیاد این فرمان پسران شماری از مسوولان طالبان که در نهاد های زیر اداره این گروه گماشته شده اند باید از کار منفک شوند.

ملا هبت الله در این فرمان دستور داده است که از استخدام بر بنیاد «روابط شخصی و خویشاوندی» باید خود داری شود.

در این فرمان گفته شده است اگر «یک یا چند پسر» مسوولان در اداره‌های زیر اداره طالبان گماشته شده اند باید منفک شوند و کسان دیگری به جای آنان گماشته شوند.

شماری از آگاهان می‌گویند که فساد در نهادهای زیر اداره طالبان افزایش یافته است و مقرری‌ها بر بنیاد «شناخت» صورت می‌گیرند.

پیش ازاین گزارش‌هایی در باره برکناری ده‌ها تن از کارمندان پیشین برخی از نهادها به ویژه وزارت مخابرات و تکنالوژی و ثبت احوال و نفوس که زیر اداره طالبان اند، پخش شده اند.

منابع در این نهادها گفته بودند که طالبان ده‌ها تن از کارمندان این بخش‌ها را برکنار کرده اند و افراد مورد نظر خود را به جای شان گماشته اند.