افغانستان

شورای مقاومت: رهاکردن افغانستان در دست طالبان برای جامعه جهانی «شرم آور» است

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان امروز یکشنبه (۲۸ حوت) در یک نشست رسمی اعلام کرد که «طرح نجات کشور را از بحران» آماده ساخته است.

شماری از اعضای این شورا در یک نشست رسمی که به گونه آنلاین پخش شد، از جامعه جهانی و طالبان به تندی انتقاد کردند اما از طالبان خواستند تا از «طرح نجات کشور از بحران» «طفره» نروند.

این شورا در این نشست با تأکید بر پایان جنگ و آغاز مذاکرات گفت پیش از آن که دیر شود و فرصت‌های تفاهم سیاسی منتفی گردد باید راهی برای حل مشکلات افغانستان جستجو شود.

مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی در این نشست بر حل مشکلات افغانستان از راه مذاکرات تاکید کرد و از طالبان خواست تا برای بیرون شدن افغانستان  از بحران وارد مذاکرات شوند.

او این نشست را «مهم و سرنوشت ساز» دانست و گفت که اعضای شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان برای تدوین این طرح بیش از یک سال کار کرده اند.

آقای دوستم این طرح را برای صلح و ثبات در افغانستان کمک کننده دانست اما تأکید کرد که تمامی شخصیت‌ها و سیاست گران می‌توانند دیدگاه‌های شان را در این طرح بیافزایند.

عطا محمد نور والی پیشین بلخ در این نشست، جامعه جهانی را به بی پروایی در برابر عملکردهای طالبان در افغانستان متهم ساخت.

او طالبان را «زامبی» و «جاهل» خطاب کرد و تاکید کرد، رها کردن مردم افغانستان در دست طالبان برای جامعه جهانی «شرم آور» است.

آقای نور در این نشست از جامعه جهانی به شدت انتقاد کرد و گفت که جامعه جهانی برای آنان اجازه فعالیت سیاسی و باز کردن دفترسیاسی در بیرون از کشور را نمی‌دهد.

او جامعه جهانی، امریکا و ناتو را مسوول وضعیت کنونی افغانستان دانست و گفت که تلاش‌ها برای «نرم سازی چهره طالبان و به رسمیت شناختن آنان» ادامه دارد.

در همین حال، محمد محقق در سخنرانی در این نشست گفت که تعامل با طالبان آسیب‌هایی برای کشورهای منطقه خواهد داشت که نیاز است کشورها به این موضوع توجه کنند.

او طالبان را « ناصالح» و «برادران خونخوار» خطاب کرد و گفت که جهان در تعامل خود با گروه «ناصالح» طالبان باید تجدید نظر کند.

آقای محقق با سپاس از جامعه جهانی که طالبان را به رسمیت نشناخته اند گفت برخی از کشورها به گونه غیر مستقیم طالبان را به« رسمیت» شناخته اند.

با این حال، محمد یونس قانونی عضو شورای رهبری شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان با انتقاد از کشورهای که قنسول‌گری‌های افغانستان را به طالبان سپرده اند گفت که در ۱۹ ماه گذشته طالبان به خشونت‌ها، ‌برتری‌جویی‌ها، تصفیه‌های قومی، مذهبی و سیاسی را آغاز کرده اند و شهروندان کشور به ویژه زنان را از حقوق شان محروم ساخته اند.

در حالی که طالبان هر هفته از رسیدن بسته های چهل میلیون دالری و گاهی ۸۰ میلیون دالری از سوی جامعه جهانی به نام کمک های بشری به مردم افغانستان خبر می‌دهند، آقای قانونی بی آن که از کشوری نام ببرد گفت برخی از کشورها با فرستادن بسته‌های نقدی پول به طالبان «شدت فاجعه را در افغانستان» بیشتر ساخته اند.

پایان بخشیدن به جنگ و خشونت و گذار از وضعیت کنونی، بنیاد گذاری افغانستان نو عاری از جنگ، عدالت محور و فارغ از تعصب در پرتو ارزش‌های اسلامی، مبدل نمودن رقابت‌های مرگبار به رقابت‌های سیاسی و مدنی، تأمین ثبات دایمی و رفاه همه گانی،مهار و نهادینه ساختن قدرت دولتی در چارچوب نظام پارلمانی غیر متمرکز و انتخابی بودن شهرداری‌ها، والیان و ولسوالان و نقش سازنده افغانستان در سطح منطقه و جهان با پیروی از سیاست بی طرفی فعال و اصل احترام متقابل از اهداف طرح نجات کشور از بحران گفته شده است.

در «طرح نجات کشور از بحران» که شورای مقاومت ملی برای نجات ارایه کرده است، زمینه سازی برای مذاکرات در سطح ملی و بین المللی، افزایش فشار برای تمکین طالبان به مذاکرات تاکید شده است.

تشکیل دولت انتقالی پس از آغاز مذاکرات، دولت انتخابی و چگونه گی این آغاز به کار این دولت‌ها از مسایلی است که شورای مقاومت ملی برای نجات در طرح پیشنهادی برای بیرون رفت از بحران افغانستان پرداخته شده است.