افغانستان

وزارت خارجه ایالات متحده جایزه‌ی شجاعت را به «ذاکره حکمت» داد

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، جایزه‌ی شجاعت سال ۲۰۲۳ میلادی را برای یازده زن داده است که یکی از برندگانِ این جایزه ذاکره حکمت موسس، موسسه همبستگی مهاجران «افغان» است.

وزارت خارجه ایالات متحده‌ی امریکا، در خبرنامه‌ی گفته است که خانم حکمت، در دوره نخست طالبان به طور پنهانی مکتب را به پایان رسانده و سپس در ترکیه پزشکی خوانده است.

بر بنیاد خبرنامه‌ی وزارت خارجه ایالات متحده، در جریان درس‌های دانشکده طب، خانم حکمت همواره هم‌چون رضاکار با نهادهای حامی پناهندگان همکاری داشته و نیاز به کمک برای ارائه‌ی خدمات به پناهندگان گروه‌های اقلیت و در حاشیه مانده را برجسته ساخته بود.

وزارت خارجه امریکا همچنان گفته است که خانم حکمت در سال ۲۰۱۴ میلادی موسسه همبستگی مهاجران «افغان» را تاسیس و از آن زمان تاکنون به گونه خستگی ناپذیر حقوق همه پناهندگان و زنان کار کرده است.

ذاکره حکمت، در ولایت غزنی به دنیا آمده است و اکنون در ترکیه زندگی می‌کند.

وزارت خارجه ایالات متحده امریکا، از سال ۲۰۰۷ میلادی بدین‌سو همه ساله جایزه شجاعت جهانی را برای زنان تاثیر گذار می‌دهد که تا اکنون این جایزه را ۱۴ تن از زنانی که شهروند افغانستان استند، به دست آورده‌ اند.