افغانستان

کودکِ نرگس سادات: «مادرم بندی است»

نزدیکان نرگس سادات عضو جنبش اعتراضات زنان می گویند با آن که طالبان وی را یازده روز پیش در کابل بازداشت کردند اما هیچ اطلاعاتی در باره سرنوشت او برای شان نمی دهند.

به گفته نزدیکان نرگس سادات، خانواده او در۱۲ روز گذشته بار ها به نهاد های امنیتی طالبان مراجعه کرده اند و در باره سرنوشت نرگس سادات از آنان پرسیده اند اما طالبان از سرنوشت او اظهار بی اطلاعی کرده اند.

یکی از نزدیکانِ او با حفظ هویتش می‌گوید که او بیمار بود و نگران وضیعت صحی اش استند.

او می‌گوید طالبان خانم سادات را پس از بازداشت به حوزه‌ی سوم انتقال دادند که تا شب همان روز او در حوزه بوده است که پس از آن روز از سرنوشت او هیچ اطلاعی در دست نیست.

او در ادامه گفت:« یازده روز شد، ازش خبری نداریم، طالبان اجازه دیدن را نمی‌دهند. هر جای که دویدیم، تا امروز دیده نتوانسیتم، ماره سرگردان کردن هیچ نمی‌گن کجاست.»

یکی از نزدیکانِ دیگر خانم سادات می‌گوید نرگس سادات بی آن که جرمی را انجام داده باشد، بازداشت شده است.

در ادامه می‌گوید که خانم سادات،کارمند شرکت های دارو فروشی بود و پس از تسلط طالبان خانه نشین شد.

او در ادامه گفت که خانم سادات، تا پیش از ممنوعیت زنان از کار در انجو ها در بخش توزیع تن‌خواهِ پزشکان و کارمندان صحی صلیب سُرخ کار می‌کرد.

به گفته او خانم سادات، یک کودکِ نه ساله دارد که همه روزه چشم به راه برگشت مادرش است. او گفت:« عباس فرزند نرگس سادات می‌گه مادرم بندی است، خداوند خودش بشنود.»

نرگس سادات، فعال حقوق زنان در ۲۲ دلوهنگامی از سوی طالبان در حوزه سوم کابل بازداشت شد که به سوی معاینه خانه یک پزشک می رفت و بیمار بود. 

بازداشت نرگس سادات، واکنش‌های داخلی و خارجی را به همراه داشت. زنان معترض در یک اعتراض خانه‌گی از نهادهای بین‌الملی خواهان اقدامِ جدی برای رهایی نرگس سادات شدند.

یک روز پس از بازداشت خانم سادات، ریچارد بنت، گزارش‌گر ویژه‌ی ملل متحد در امور افغانستان، در پیام توییتری از طالبان خواسته است که خانم سادات را هرچه زودتر و بدون قید از بند رها سازند.طالبان در روزهای اخیر بازداشتِ نظامیان پیشین و غیر نظامیان را شدت بخشیده‌اند. در یک ماه گذشته چندین تن ازفعالان جامعه مدنی و نظامیان پیشین را بازداشت کردهاند.