بازرگانی

انتقال کالاهای بازرگانی میان افغانستان و ازبیکستان از راه بندر حیرتان از سر گرفته شد

اداره خط آهن طالبان روز جمعه ۲۱ دلو سال روان هجری خورشیدی گفت که پنجاه واگون کالاهای بازرگانی از راه بندر حیرتان وارد افغانستان شد.

سخنگوی اداره خط آهن طالبان گفته است که از این پس روند انتقال کالاهای بازرگانان از این مسیر به گونه نورمال ادامه خواهد داشت.

او می‌افزاید که سفر سرپرست اداره راه آهن طالبان به ازبیکستان، کابل و تاشکند در باره واگذاری مدیریت این راه به افغانستان به توافق رسیده اند و برای آماده ساختن پیش نویس قرارداد آن، دو طرف کمیته فنی ایجاد کرده اند.

نزدیک به دوازه روز پیش این راه به روی کالاهای بازرگانی افغانستان بسته شده بود و طالبان از بازرگانان خواستند که کالاهای مورد نیاز خود را از راه بندر آقینه وارد افغانستان کنند.

در حال حاضر راه آهن حیرتان-مزار شریف از سوی متخصصان ازبیکی مدیریت می شود و بخش زیادی از کالاهای مورد نیاز افغانستان از همین راه وارد کشور می شود.

افغانستان با کشورهای ازبیکستان، ترکمنستان و ایران با استفاده از راه آهن روابط بازرگانی دارد اما راه آهن خواف-هرات که افغانستان را با ایران وصل می کند، پس از فروپاشی نظام جمهوری آسیب دید و بیشتر ابزارهای آن به یغما رفت و هم اکنون کار روی بازسازی آن جریان دارد.