افغانستان

همایش زنان در استانبول: حقوق زنان در افغانستان را معامله نکنید

شماری از زنان در استانبول در همایشی زیر عنوان« پاسداری از رستاخیز زنان افغانستان» گرد آمدند و باابراز نگرانی از وضعیت مردم افغانستان به ویژه زنان این کشور موقفشان در برابر طالبان اعلام کردند.

این زنان از جامعه جهانی می خواهند که حقوق اساسی زنان ویا بخشی از آن را به عنوان ناگذیری ویا تعامل با طالبان معامله نکنند.

این زنان در قطع نامه یی می گویند که تاکید جامعه جهانی ونهادهای بین المللی تنها برحق آموزش و خاموشی این نهاد ها در باره سایرحقوق زنان نگران کننده وخطرناک است.

در قطعنامه یی این همایش آمده است که جامعه جهانی به شمول سازمان ملل متحد, سازمان همکاری های اسلامی, اتحادیه اروپا, سازمان همکاری های شانگ های, پارلمان های کشورها و دیگر نهادهای ذیربط بین المللی باید تلاش های شان را برای به دست آمدن حقوق زنان متمرکز سازند، چون چانه زنی با طالبان برای حق آموزش وتحصیل بی حق کار, سفر, حق رای ومشارکت معنادارسیاسی مشکلات زنان افغانستان را حل نخواهد کرد.

زنان در این نشست  از نهادها، احزاب وتشکل های سیاسی درافغانستان می خواهند که مسایل حقوق زنان را درشرایط کنونی به عنوان یک امرجذاب وپرطرف داردرجامعه بین المللی نادیده نگیرند.

این زنان از اعتراض های زنان در یک و نیم سال گذشته در درون و بیرون  افغانستان ستایش می کنند و  زنان معترض افغانستان را نماینده گان اصلی زنان می دانند.

زنان در استانبول بر وحدت میان تمامی زنان و ایجاد یک آدرس بزرگ و توان مند ضد طالبانی تاکید می ورزند و می گویند که بی مشارکت معنا دار زنان افغانستان آینده یی نخواهد داشت.

شرکت کننده گان این همایش می گویند که طالبان مردم افغانستان را گروگان گرفته اند  و آنان را از حقوق مدنی واسلامی محروم ساخته اند.

زنان می گویند که طالبان افغانستان را به سوی ویرانی کامل خواهند برد.