افغانستان

دختران دانشجو درتخار برای دومین روز اعتراض کردند

هم زمان با گسترش اعتراضات مبنی بر بسته شدن دانشگاه ها به روی دانشجویان دختر در کشور شماری از دختران دانشجو در شهر تالقان مرکز ولایت تخار برای دومین روز با شعار «تحصیل حق ما است » دست به تظاهرات زدند و خواستار بازگشایی دانشگاه‌ها، مکتب ها و مراکز آموزشی شده اند.

دو تن از این دختران دانشجو که نمی خواهند نام شان در این گزارش نوشته شود، به خبرنگار آمو می گویند هنگامی که در جاده برای عدالت خواهی اعتراض می کردند، طالبان بر آنان حمله کردند، دختران را لت و کوب کردند و تیلفون های آنان را شکستند. این دختران می افزایند که طالبان پنج تن از این دختران معترض را با خود برده اند.

منابع می گویند که طالبان پس از ساعاتی سه تن از دختران دانشجو را آزاد کردند اما نیلاب امینی و یسنا هاشمی دو تن از دختران دانشجو هنوز در بند طالبان استند.

این دختران می گویند که در روز نخست تظاهرات نیز طالبان با آنان با خشونت برخورد کردند و با موتر های آتش نشانی بر دانشجویان معترض آب پاشیدند.

این دختران می گویند که تا زمانی که به حق تحصیل دست نیافته اند خاموش نمی مانند.

ممنوعیت تحصیل زنان از سوی طالبان با واکنش‌های گسترده بین‌المللی و داخلی روبرو شده است . در سه روز اخیر دانشجویان در چندین ولایت دست به اعتراضات زدند و برای عدالت خواهی به جاده ها رفتند.

طالبان پنج دختر معترض را در کابل بازداشت کردند. زهرا ماندگار ، هدیه بهار ، کرشمه علی، انگیزه گونش و رقیه ساعی هنگامی که در جاده های کابل راه پیمایی می کردند از سوی طالبان بازداشت شدند. طالبان چهار تن از این دختران را آزاد ساخته اند اما رقیه ساعی هنوز در بند طالبان است.

طالبان در شانزده ماه گذشته چندین بار دختران معترض را در کابل، مزار شریف، هرات و بامیان بازداشت کرده اند.

ظریفه یعقوبی عضو جنبش زنان معترض پس از یک ماه زندان از سوی طالبان هفته گذشته از بند آزاد شد. طالبان باری ۴۰ تن را در کابل از یک خانه امن بازداشت کردند که بسیاری ازاین دختران،‌اعضای جنبش اعتراضی زنان در کابل بودند. طالبان پس از گرفتن اعترافات اجباری از این دختران آنان را آزاد کردند.

پیش ازاین گزارش های در باره تجاوز بر چند تن از دختران معترض در مزار شریف شریف از سوی طالبان پخش شده است.

طالبان به ندرت حاضر شده اند تا در باره بازداشت این زنان معترض به رسانه ها پاسخ بگویند.