افغانستان

طالبان یک پسر و دختر را در غور در ملاء عام شلاق زدند

منابع محلی در ولایت غور می‌گویند که طالبان امروز چهار شنبه ۳۰ ماه قوس یک دختر وپسر را به اتهام فرار از خانه در برابر چشمان مردم شلاق زدند.

دادگاه ابتدایی ولسوالی دولتیار طالبان امروز در برابر چشمهان مردم به شلاق بست.

منبع که نخواست از او نام برده شود به تلویزیون آمو می‌گوید که طالبان پسر را ۳۹ شلاق زدند و به یک سال زندان محکوم کردند و دختر را ۳۹ شلاق زدند و به شش ماه زندان محکوم کردند.

پسر باشنده ولسوالی دولتیار غور و دختر باشنده ولایت دایکندی است.

طالبان هنگام شلاق زدن به کسی اجازه تصویر برداری نداده انداما در خبرنامه یی این موضوع را تایید کرده اند.

این در حالیست که هفته پیش نیز طالبان در شهر فیروزکوه ۱۲ تن به شمول یک زن را در استدیوم ورزشی این ولایت با حضور داشت مردم شلاق زده بودند.

در بیش از یک ماه گذشته طالبان بیش از ۱۳۰ تن را در برابر چشمان مردم در ولایت های گونه گون شلاق زده اند.

این کار طالبان از سوی نهاد های دفاع از حقوق بشر نکوهش شده است. رییس یونما در کابل این کار را « بحران کرامت انسانی» گفته است.