زنان

به‌حاشیه رانده شدن بانوان جوان با روی‌کار آمدن طالبان در کشور

با وجود دشواری‌های گوناگون در افغانستان و محرومیت بخش زیادی از شهروندان کشور از حقوق اولیه‌ی ‌شان، بی‌توجهی به توان‌مندی‌ها و ظرفیت بانوان جوان، موضوعی‌ست که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌است.

شماری از بانوان جوان در حوزه‌ی غرب کشور، از به‌حاشیه رانده شدن شان با روی‌کار آمدن اداره‌‌ی طالبان ابراز نارضایتی می‌کنند.

آنان می‌گویند که از زمان روی‌کار آمدن طالبان، با وجود برگزاری محافل مختلف، هیچ بانوی جوانی به این محافل دعوت نشده و این قشر به‌حاشیه رانده شده‌است.

آرزو، یک تن از بانوان در ولایت هرات می‌گوید: «در زمان حکومت پیشین، جوانان به‌ویژه بانوان جوان جای‌گاه خاص داشتند و به آن‌ها توجه می‌شد؛ اما از زمانی که حکومت طالبان روی‌کار آمده‌است، هیچ توجهی به ما ندارند و محافل را بدون حضور زنان برگزار می‌کنند. حکومت باید درخصوص بانوان جوان توجه خاص داشته باشد.»

عاطفه، باشنده‌ی دیگر هرات گفت:«بانوان جوان، آینده‌سازان کشور هستند و با حضورشان می‌توانند تکمیل کننده‌ی جامعه و حکومت باشند و باید از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، نظرخواهی شود و هم‌چنان برای‌شان سهولت‌های مختلف و زمينه‌ی کار و تحصیل فراهم شود.»

بانوان جوان در حوزه‌ی غرب افغانستان، درحالی از بی‌مهری در برابر شان سخن می‌گویند که موضوع بسته ماندن مکتب‌های این دختران هنوز ادامه دارد و در این مورد هیچ توجهی از سوی اداره‌ی حاکم نشده‌است.

از سوی دیگر، فعالان حقوق زن بر این باور اند که وجود زنان در تمام بخش‌ها و امور کشوری یک امر ضروری است و باید برای این قشر نیز حق داده شود.

فعالان حقوق زن می‌گویند که پیش‌برد برنامه‌ها و توسعه‌ی کشور بدون حضور زنان ناممکن است؛ زیرا زنان رُکن اساسی جامعه شمرده می‌شوند.

به گفته‌ی آنان، زنان می‌توانند با کار و فعالیت، هم‌دوش مردان عامل پیش‌رفت کشور در تمام بخش‌ها شوند؛ از این‌رو اداره‌ی طالبان مکلف است تا زنان را نیز در اداره‌ها و پُست‌های مختلف بگمارد و برای شان زمینه‌ی آموزش و کار را فراهم نماید و نیز از آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها نظرخواهی کند‌.

باتوجه به این خواست‌ها، مُعین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ در سفرش به‌ولایت هرات اطمینان داد که در این بخش، توجه خاص بر اوضاع جوانان دارد و هم اکنون اکثریت کارمندان کنونی در تمام اداره‌های ولایتی و مرکزی را، قشر جوان تشکیل می‌دهد.

وی در صحبت‌هایش از جوانان خواست تا کشور را ترک نکنند و برای ادامه‌ی زند‌گی و کار در افغانستان بمانند. هم‌اکنون نزدیک به ۲۰ میلیون و چیزی حدود ۷۰ درصد ساکنان افغانستان را جوانان تشکیل می‌دهند.