افغانستان

پانزده روز تا نشست دوحه: طالبان هنوزهم آجندای این نشست را زیر بررسی دارند

محل برگزاری نشست دوم دوحه در باره افغانستان. عکس از آرشیف.

قرار است تا پانزده روز دیگر سومین دورِ از نشست های دوحه با میزبانی ملل متحد با محور افغانستان برگزار شود. طالبان می‌گویند که هنوز هم آجندای این نشست را زیر بررسی دارند.

در حالی‌که برخی از دیپلومات‌های ارشد گفته‌اند که تا اکنون بحث در مورد مسایل حقوق بشری شامل آجندای این نشست نیست و گفتگو در باره تعیین نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان نیز منتفی است، اما به حاشیه رفتن بحث‌های حقوق بشری در این نشست با واکنش های تند فعالان حقوق بشر رو به رو شده است.

اکنون پرسشی که مطرح است این است که تفاوت این نشست، با نشست های پیشین آن در چی خواهد بود؟

هرچند تا هنوز آجندای این نشست به گونه رسمی همگانی نشده است، اما برخی از دیپلوماتان ارشد به آمو گفته اند که تا هنوز بحث حقوق بشری شامل آجندای این نشست نیست، چیزی که با واکنش های تند فعالان حقوق بشر رو به رو شده است.

جنبش زنان متعرض در یک اعلامیه گفته است: «ملل متحد و سایر نهاد های بین المللی زمینه را برای سفید نمایی طالبان مساعد کرده اند که این امر برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. رهبران طالبان باید تحریم شوند.»

شهروندان کشور نیز خواست ها و انتظار هایی از نشست دوحه دارند.

یک باشنده کابل می‌گوید: «انتظار داریم که در نشست های بین المللی، کشور های جهان بالای طالبان فشار بیاورد تا این گروه به خواست مردم تمکین کنند.»

یک باشنده بلخ می‌گوید: «طالبان در نشست دوحه از مردم افغانستان نمایندگی نمی کند. در این نشست باید نماینده های واقعی مردم دعوت شوند.»

برخی از آگاهان باور دارند که دور دوم این نشست که با حضور دبیر کل ملل متحد به روز های ۱۸ و ۱۹ فبروری سال روان برگزار شد، بدون نتیجه ملموس به پایان رسید.

در دومین نشست دوحه نماینده گان بیست و پنج کشور به شمول، روسیه، ایران، پاکستان، چین و شماری کشور های دخیل در امور افغانستان حضور یافتند، اما طالبان آنچه که پذیرفته نشدن خواست های شان گفتند، در این نشست حضور نیافتند.

میزبانی نشست دوم دوحه را ملل متحد داشت و دبیر کل این سازمان نیز در آن اشتراک کرد.

آجندای این نشست شامل رایزنی در مورد وضعیت افغانستان و تعیین نماینده‌ی ویژه ملل متحد بود.

دیدار مستقلانه طالبان با دبیر کل ملل متحد، عدم رایزنی در مورد تعیین نماینده ویژه برای افغانستان و عدم حضور نماینده های جامعه مدنی و زنان در این نشست، جزء پیش شرط های طالبان در دومین نشست دوحه بوده اند؛ آنچه که از سوی ملل متحد رد شد.

پیش‌شرط‌های طالبان در دومین نشست دوحه شامل دیدار مستقلانه با دبیر کل ملل متحد، عدم رایزنی در مورد تعیین نماینده‌ی ویژه برای افغانستان، عدم حضور نماینده های جامعه مدنی و زنان بودند.

اما اکنون در سومین دور نشست دوحه تا اکنون بحث گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان منتفی است و از دعوت نمایندگان جامعه مدنی نیز به گونه رسمی چیزی گفته نشده است، پرسشی که مطرح می شود این است که این نشست می تواند به نتایجی دست یابد؟

صمد کارمند آگاه سیاسی می‌گوید: «باتوجه به خواست های متضاد طالبان و ملل متحد در رابطه به افغانستان، نشست سوم دوحه نیز مانند نشست های قبلی نتیجه را در پی نخواهد داشت.»

قرار است که سومین دور نشست دوحه به روز های سی‌ام جون و اول جولای برگزار شود.

طالبان به آمو می گویند که رای زنی های آنان در باره آجندا و ترکیب نشست دوحه هنوز هم ادامه دارند.