افغانستان

اتحادیه اروپا ۱۵۰ میلیون یورو کمک به افغانستان اعلام کرد

اتحادیه اروپا می‌گوید که ۱۵۰ میلیون یورو را برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال ۲۰۲۴ اختصاص داده است.

کمیسیون اتحادیه اروپا در خبرنامه‌ای گفته است که بسته کمکی از بودجه فوری این اتحادیه به افغانستان صورت می‌گیرد.

براساس خبرنامه، تقریباً ۱۲۶ میلیون یورو به شرکای بشردوستانه برای رسیدگی به وضعیت وخیم بشری در داخل افغانستان اختصاص یافه است.

در همین حال بیش از ۱۱ میلیون یورو برای رسیدگی به نیازهای پناهجویان افغانستان در پاکستان و همچنان نزدیک به ۱۱ میلیون یورو برای سازمان‌های بشردوستانه در ایران فراهم خواهد شد.

در خبرنامه آمده است: «این بسته کمکی بر فراهم‌سازی کمک‌های غذایی، سرپناه، مراقبت‌های بهداشتی و دسترسی به آب و بهداشت متمرکز خواهد شد. ۱۴.۵ میلیون یورو برای آموزش در مواقع اضطراری در نظر گرفته شده است، زیرا ۸ میلیون کودک و نوجوان به کمک آموزشی نیاز دارند، از جمله ۱.۴ میلیون دختر که از دسترسی به مکتب‌ها محروم هستند.»

در پاکستان، به گفته خبرنامه، ۷میلیون یورو به هدف رسیدگی به کمک‌های بشردوستانه به مهاجران افغانستان که بیجا شده‌اند فراهم خواهد شد و۴ میلیون یورو دیگر نیز به آمادگی در برابر بلایای طبیعی در کشور اختصاص خواهد یافت.

در ایران نیز،در حدود ۱۰.۲۵ میلیون یورو برای رفع نیازهای جمعیت آواره افغان و جوامع میزبان اختصاص خواهد یافت.

یانز لنارچیچ، کمینشر اتحادیه اروپا در امور مدیریت بحران، در خبرنامه گفته است: «مردم افغانستان در حال حاضر با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان روبه‌رو هستند. بیش از ۵۰ درصد از جمعیت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و بیش از ۸۵ درصد از جمعیت در فقر هستند. بسیار مهم است که جهان از این وضعیت اضطراری جاری چشم پوشی نکند.»