افغانستان

وزیر معارف طالبان در نشست بین‌المللی وزیران معارف در روسیه شرکت می‌کند

حبیب‌الله آغا، وزیر معارف طالبان به روسیه رفته است؛ تا در نشست بین‌المللی وزیران معارف در شهر کازان روسیه اشتراک کند.

منصور احمد حمزه، سخنگوی وزارت معارف طالبان در اکس نوشته است که این نشست برای چهار روز برگزار خواهد شد.

وزیر معارف طالبان در حالی در این نشست شرکت می‌کند که آنان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم را به روی دختران بستند و آنان را از رفتن به دانشگاه‌ها نیز منع کردند.

با وجود فشارهای جامعه جهانی و درخواست شماری از سازمان‌ها و کشورهای اسلامی؛ اما طالبان تا اکنون حاضر نشده‌اند که تغییری در این سیاست شان بیاروند.

طالبان در دور اول حاکمیت شان نیز دروازه‌های مکتب‌ها و دانشگاه‌ها را «به‌ گونه کامل» به روی دختران و زنان بستند و تا پایان حکومت شان گامی از این سیاست به عقب برنداشتند.