افغانستان

ورود هیئت طالبان به دفتر تلویزیون تمدن در کابل

هیئتی از طالبان پس از چاشت پنجشنبه به دفتر تلویزیون تمدن در شهر کابل وارد شده است.

تلویزیون تمدن با پخش این خبر گفته است که ممکن است نشرات این رسانه تا ساعات دیگر متوقف شود.

طالبان تا اکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

این در حالی است که پیش از این طالبان نشرات تلوزیون‌های بریا و نور را متوقف کردند.