افغانستان زنان

اتحادیه اروپا: حضور زنان در فضای عمومی در افغانستان ۹۰ درصد کاهش یافته است

اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کرده است که حضور زنان در عرصه عمومی در افغانستان در طی ۱۰ ماه، ۹۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

این گزارش حضور زنان در عرصه عمومی در افغانستان را از ماه جنوری تا ماه نومبر سال ۲۰۲۳ به بررسی گرفته است.

اتحادیه اروپا می‌گوید که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، آنان «۵۰ فرمان محدودکننده حقوق زنان» را صادر کرده‌اند که آزادی‌های زنان را به شدت لطمه زده است.

در این گزارش آمده است: «۷۶ درصد زنان افغانستان پس از تسلط طالبان بر افغانستان، با مشکلات روحی و بیماری‌های روانی مواجه شده‌اند».

این اتحادیه می‌گوید که با سازمان ملل متحد به گونه مشترک کار می‌کند؛ تا از طریق آن وضعیت جنسيتی در افغانستان مورد ارزیابی دوامدار قرار بگیرد.

در گزارش اتحادیه اروپا همچنین آمده است که طالبان در کمتر از سه سال حاکمیت دوباره شان بر افغانستان، نه تنها زنان و دختران را از آموزش و کار منع کرده‌اند؛ بلکه با ایجاد فشارهای دوامدار تلاش دارند که از حضور زنان در فضای عمومی جامعه نیز بکاهند.

این در حالی است که پس از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، آنان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را بر حضور زنان در اماکن عمومی، کار، آموزش و تحصیل دختران و زنان وضع کرده‌اند و تا اکنون هیچ تغییری در این سیاست شان نیاورده‌اند.

در آخرین مورد طالبان آزمون کانکور سال ۱۴۰۳ را نیز بی‌حضور دختران برگزار کردند.

هنگام آغاز سال تعلیمی جدید ۱۴۰۳ که طالبان به این مناسبت مراسمی را در کابل برگزار کردند، هیچ یکی از مقام‌های آنان به‌شمول وزیر معارف آنان حاضر نشدند؛ تا حرفی در مورد آموزش و تحصیل دختران به زبان بیاورند.

گفتنی است که هم اکنون دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم از ادامه آموزش محروم اند و اجازه ورود به مکتب‌ها را از سوی طالبان ندارند.