افغانستان

دبیرکل پیمان امنیت جمعی: افغانستان «منبع اصلی بی‌ثباتی و چالش‌های امنیتی آسیای میانه است»

ایمانگلی تاسماگمبتوف، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفت است که افغانستان «مرکز اصلی بی‌ثباتی، چالش‌ها و تهدیدهای فرامرزی در آسیای مرکزی است».

بر بنیاد گزارش خبرگزاری تاس روسیه، دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی گفته است که در حال حاضر افغانستان در کانون توجه این سازمان قرار دارد.

آقای تاسماگمبتوف تاکید کرد که این سازمان به نظارت و بررسی چالش‌های به وجود آمده از افغانستان ادامه می‌دهد.

او همچنین گفت که با تایید سازمان پیمان امنیت جمعی و اعضای این سازمان، پیش‌نویس برنامه هدف‌مند برای «تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان» آماده شده است.

این در حالی است که رستم علی امام، رییس پارلمان تاجیکستان و فرزند امام علی رحمان، رییس جمهور این کشور در نشست کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی گفته است که افغانستان به «کانون تروریزم» مبدل شده است.