افغانستان

طالبان قرارداد خرید ۱۵۰هزار میتر برق را با یک شرکت چنایی امضا کردند

شرکت برق‌رسانی زیر اداره طالبان (برشنا) قرارداد خرید حدود ۱۵۰هزار میتر برق را با یک شرکت چنایی امضا کرده است.

این شرکت دولتی زیر اداره طالبان در خبرنامه‌ای گفته است که ارزش این قرارداد به ۲.۷ میلیون دالر می‌رسد.

بر اساس این گزارش، این میترهای برق شامل میترهای «یک فاز و سه فاز» می‌شوند.

گفتنی است که پیش از این مشترکین شرکت برق‌رسانی زیر اداره طالبان در افغانستان، میترها را از بازار آزاد خریداری می‌کردند که طالبان اکنون ادعا کرده‌اند که با امضای این قرارداد برای این مشترکین سهولت ایجاد کرده‌اند.

در این خبرنامه آمده که این شرکت چنایی، میترها را مطابق به معیارهای شرکت برشنای زیر اداره طالبان خواهد ساخت.

این در حالی است که مصرف‌کنندگان برق در افغانستان بارها از بلند بودن هزینه برق در کشور شکایت کرده‌اند.

برخی از این مصرف‌کنندگان می‌گویند که بعضاً بل‌های مصرفی برق شان از سوی شرکت برشنا بیش‌تر از آن‌ چیزی میاید که مصرف کرده‌اند.

این شهروندان همچنین از تفاوت قابل ملاحظه هزینه مصرف برق شان از سوی شرکت برق‌رسانی زیر اداره طالبان در هر ماه انتقاد دارند و می‌گویند که حتا مصرف یک ماه برق شان نسبت به ماه دیگر، در حدود ۱۰هزار افغانی تفاوت دارد.