افغانستان

قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان از مقامش برکنار شد

طالبان می‌گویند که بر بنیاد فرمان رهبر آنان، قلندر عباد وزیر صحت عامه طالبان از مقامش برکنار شده است.

به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان، نور جلال معین پیشین وزارت داخله زیر اداره طالبان به جای قلندر عباد گماشته شده است.

او در باره علت برکناری این مقام شان چیزی نگفته است.

در این خبرنامه آمده است که پنج مورد تغییر و تبدیل دیگر نیز به سطح معیینان، والیان، معاون والیان و ولسوالان طالبان صورت گرفته است.

این در حالی است که بر بنیاد اطلاعات گردآوری شده توسط آمو در ۹ ‌ماه پسین، تقرری‌های طالبان در کرسی‌های حکومتی «جاگزینی چهره‌ها از یک کرسی به‌ کرسی» دیگر بوده و تنها در یک مورد در رده‌های بلند تقرری تازه داشته‌اند.

بر بنیاد یافته‌های که از یازده فهرست تقرری‌ مسئولان و مقام‌های طالبان که از سوی ذبیح‌الله مجاهد از ماه سپتمبر تا ۲۱ می (اول جوزا) نشر شده‌اند، ۳۷ مورد تقرری صورت گرفته‌‌اند که در ۸ مورد آن افراد با حفظ موقف‌های پیشین جاگزین هم‌دیگر شده‌اند و در ۲۸ مورد دیگر تبدیلی بیرون از موقف پیشین و یک‌ مورد نیز تقرری تازه بوده است.