افغانستان

اوچا: وضعیت بشری در افغانستان «شکننده» است

ادم وسورنو، مدیر اجرایی و حمایوی دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید که وضعیت بشری در افغانستان «شکننده» است.

خانم وسورنو در یک نشست خبری تازه در سازمان ملل متحد گفته است که امسال ۲۳ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند.

او افزود که این تعداد افراد نیازمند، پنج برابر افزایش در مقایسه با سال ۲۰۱۹ در افغانستان را نشان می‌دهد.

ادم وسورنو می‌افزاید که اکثریت افراد نیازمند را در افغانستان، زنان، دختران و کودکان تشکیل می‌دهند.

مدیر اجرایی و حمایوی اوچا گفت: «وضعیت بشردوستانه در افغانستان شکننده است. ۲۳ میلیون نفر در سال جاری به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. این پنج برابر تعداد در سال ۲۰۱۹ است».

او می‌گوید : «اکثریت افراد نیازمند را در افغانستان زنان، دختران و کودکان تشکیل می‌دهند. زنان و دختران نماینده بیش از ۱.۴ میلیون دختری هستند که مستقیماً تحت تأثیر ممنوعیت آموزش بعد از صنف ششم از سوی طالبان قرار دارند و این یک نگرانی بزرگ است».

این مقام ارشد ملل متحد در امور بشردوستانه همچنین می‌گوید که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان بر کار زنان در افغانستان، روند کمک‌رسانی در این کشور را پیچیده ساخته است.

این در حالی است که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان در اگست ۲۰۲۱، سیاست‌های شدید، ممنوعیت‌های آموزشی، تحصیلی و کار و همچنین محدودیت‌های روزافزونی بر حضور زنان در اماکن عمومی را اعمال کردند و تا اکنون هیچ تغییری نیز در سیاست شان در برابر زنان نیاورده‌اند.