جنوب آسیا

تلاش طالبان برای تطبیق قیود شبگردی بر مردم

بر بنیاد نامه‌ای از وزارت دفاع زیر اداره طالبان که یک‌ نقل آن به آمو رسیده است، این وزارت به اداره‌های محلی استخبارات طالبان دستور داده است که با فرارسیدن فصل تابستان، پس از ساعت ۱۰ شب بر رفت و آمد مردم محدودیت وضع کنند.

در این نامه که مورخ یکشنبه (۶ جوزا) است آمده است که پس از ساعت ۱۰ شب تنها برای آنانی که بیمار هستند یا نیاز دارند، اجازه رفت و آمد داده شود.

در این نامه از محل مشخص یادآوری نشده اما آمده است که این محدودیت در همه «مراکز و ولایت‌ها» تطبیق شود.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر داعش مسئولیت چندین حمله مرگبار را بر عهده گرفته است.