خبر آمو

خبر آمو ۸ ثور ۱۴۰۳

برخی از این خانواده‌های می گویند با وجود کیفیت پایین آموزش در مکتب‌های دولتی، ناگزیر.اند که کودکان‌شان را از مکتب‌های خصوصی بیرون کنند.