خبر آمو

خبر آمو اول حمل ۱۴۰۳

نوروز و آغاز سال تازه آموشی برای برخی دختران با رنج و ناامیدی به همراه بود. شماری از دختران بالای صنف ششم که با پوشیدن لباس مکتب تا در مکتب هم رفتند، می‌گویند برای شان اجازه ورود داده نشد. برخی دختران هم می‌گویند، از ماندن در خانه در چنین روزی رنج می‌برند و ناراحت اند.