خبر آمو

خبر آمو ۱۸ حوت ۱۴۰۲

ملل متحد به طالبان هشدار داده است که بدون رفع محدودیت‌ها از برابر زنان، خطر رفتن افغانستان به سوی فقر و انزوای بیش‌تر وجود دارد.

این سازمان خواهان پایان‌بخشیدن این محدودیت‌ها شده‌ است.