خبر آمو

یک روز تا نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان، شهروندان کشور می‌گویند انتظار دارند به مسئله حقوق‌ بشر و حقوق زنان اولویت داده شود.