خبر آمو

خبر آمو ۹ حوت ۱۴۰۲

شماری از آموزگاران زن می‌گویند که پس از مسدود شدن مکتب‌های دخترانه‌، آنان‌ نیز ناگزیر به ترک وظیفۀ‌شان شده‌اند.