خبر آمو

خبر آمو ۷ حوت ۱۴۰۲

معاون دبیر کل ملل متحد در امور سیاسی و صلح به اعضای این شورا در مورد نشست دوحه جزئیات ارائه خواهد کرد.