افغانستان

خرسندی مردم از بارش نخستین برف در شهر کابل

کابل روز یکشنبه برای نخستین بار در فصل زمستان امسال گواه بارش برف شد.

شماری از پایتخت نشینان از رسیدن نخستین برف امسال شادمان استند و می گویند که باریدن برف در کاهش خشکسالی و افزایش حاصلات سودمند است.

همزمان با این، بسیاری کودکان، جوانان و پایتخت نشینان برای استقبال برف به بیرون برآمده اند.

پس از هفته‌ها انتظار، پایتخت نشینان به استقبال از فرود آمدن دانه‌های برف به بیرون برآمده اند.

هرچند بارش برف، زمین را سفید پوش نکرده است اما هوایی آلوده شهر کابل را روشن ساخته است.

وحیدالله باشنده کابل گفت: «آلودگی هوا اندکی کاهش یافت.‌ آلودگی هوا برای کودکان باعث بیماری های تنفسی شده است. با این برف اندکی آلودگی هوا کاهش یافته است.»

صمیم باشنده کابل گفت: «ما منتظر هستیم که برف بیشتر ببارد اما برف زیاد نبارید و کمتر بود.»

کودکان و نوجوانان با عکس های یادگاری و بازی در هوای برف از این فصل سال استقبال می کنند.

برخی از باشندگان کابل می گویند که باریدن برف از یک سو، بحران خشکسالی افغانستان را برطرف می سازد و از سوی دیگر سبب افزایش فرآورده‌های کشاورزی خواهد شد.

وجیهه باشنده کابل گفت: «بارش برف خوب است اما امید است بیشتر ببارد.»

از گذشته‌های دور در افغانستان به ویژه در کابل فرهنگ برفی وجود دارد و کسی که پیام نخستین برف را به دوستان اش برساند، برنده یک مهمان می شوند – موردی که بسیاری‌ها می‌گویند که اکنون زیر سایه چالش‌های زندگی رفته است و در حال فراموشی است.