افغانستان

چگونگی گزینش فرستاده ویژه ملل متحد کلیدی‌ترین بخش آجندای نشست دوحه خواهد بود

نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو می‌گوید، چگونگی گزینش فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان کلیدی‌ترین بخش آجندای نشست ماه آینده در دوحه خواهد بود.

به باور نصیر احمد اندیشه، در این نشست دو روزه نمایندگان ویژه کشورها و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای، روی ایجاد گروه تماس و دیگر پیشنهادهای ارزیابی مستقل ملل متحد در باره افغانستان بحث خواهد شد. او هم‌چنان به این نظر است که چگونگی حضور نمایندگان طالبان و جناح‌های فعال سیاسی افغانستان در نشست دوحه هنوز زیر رایزنی‌ست.

اما منابع به آمو می‌گویند که بیشتر تاکید بر این است که نماینده ویژه ملل متحد پیش از نشست دوحه تعیین شده و در این نشست حضور داشته باشد.

جامعه جهانی چشم‌انداز تحول سیاسی برای افغانستان دارد؛ از همین‌رو نشست دوحه در هژدهم و نزدهم فبروری یکی از گام‌های نخستین برای این تحول خوانده می‌شود؛ نشست دبیرکل ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها و اعضای سازمان‌های منطقه‌ای.

نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو باور دارد که آجندای این نشست سه بخش درشت دارد؛ نخست، رایزنی‌ روی چگونگی گزینش فرستاده ویژه ملل متحد برای افغانستان؛ دوم، ایجاد گروه تماس و سوم هم بحث روی کل پیشنهادهای ارزیابی مستقل این سازمان.

در این میان، مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌وزیران طالبان گفته که آنان به نشست دوحه دعوت شده‌اند.

نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در ملل متحد می‌گوید: «بعد از این که به این نتیجه می‌رسند نماینده ویژه کی خواهد بود، گروه تماس چگونه ایجاد خواهد شد و روند تطبیق پیشنهادات همزمان خواهد بود یا طالبان یک سلسله تعهدات را عملی کنند، بعد روند پیش برود؛ این مواردی است که روی آن بحث خواهد شد.»

پیش از این منابع به آمو گفته بودند که کرسی‌هایی هم برای طالبان و چهره‌های سیاسی غیرطالب نیز در نشست دوحه گذاشته شده؛ اما تاکنون روشن نشده که کی و از کدام آدرس در این نشست حضور خواهد داشت. نماینده افغانستان در ملل متحد در ژنو می‌گوید، چگونگی اشتراک طالبان و چهره‌های فعال سیاسی زیر رایزنی‌ست و حضور آن‌ها بیش‌تر نمادین خواهد بود.

آقای اندیشه می‌گوید: «موضع‌گیری‌های هفت کشور صنعتی که نمایندگان خاص شان در لندن دیدند، از این طرف ایران و روسیه تلاش های دگری را راه‌اندازی کردند، من فکر می‌کنم شاید شاهد یک سلسله تقابل‌های جدی منطقوی و بین‌المللی در نشست پیش‌رو داشته باشیم. از این بسیار زیاد توقع داشتند که زودتر به نتیجه برسد و روند بعدی آغاز شود، یک کمی پیش از وقت خواهد بود.»

این دیدار کاردار ناروی برای افغانستان با معاون سیاسی طالبان در کابل هم متمرکز بر نشست ماه آینده دوحه بوده‌ است. مولوی عبدالکبیر گفته که طالبان به این نشست دعوت شده‌اند و چشم‌انداز رابطه خوب با امریکا، اروپا و کشورهای دگر دارند.

با این حال، ملل متحد گفته که کار روی جزییات و ترتیبات نشست جریان دارد.

زنان افغانستان می‌گویند باید نشست دوحه پیامدی برای تامین مواردی همچون حقوق زنان به شمول کار، آموزش و تحصیل و نیز آزادی بیان داشته باشد.

معصومه احمدی، فعال حقوق زن می‌گوید: «خواست ما از کشورهای ذیدخل این است که با طالبان نشست و برخاست نکنند، طالبان را حمایت نکنند و آن‌ها را به رسمیت نشناسند.»

اینکه دبیرکل ملل متحد در نشست پیش‌رو با هیات طالبان دیدار خواهد کرد یا نه، هنوز هم‌چون یک پرسش باقی ا‌ست.

اما محور اصلی این نشست که به دنبال تصویب قطع‌نامه ماه دسمبر شورای امنیت برگزار می‌شود، گزینش فرستاده ویژه برای افغانستان است؛ از بهر ادغام دوباره کشور به جامعه جهانی به شمول طالبان، ازسرگیری گفت‌وگوهای صلح و مشارکت زنان در ساختارها.

برخی‌ها می‌گویند، فرایند مهمی به اجرا گذاشته می‌شود اما بسترسازی به مذاکرات و سرانجام تحول، راه پر خم و پیچ طولانی در پیش‌روست.