افغانستان

سازمان ملل دوره‌ی کاری سینیرلی‌‌اوغلو هماهنگ‌کننده ویژه را تمدید کرد

استفانی ترمبلی، یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد، می‌گوید که دبیرکل ملل متحد در یک زمان مناسب، دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را تشکیل خواهد داد. به گفته‌ی او، همزمان با این، ماموریت هماهنگ‌کننده ویژه فریدون سینیرلی‌اوغلو نیز تا پایان ماه فبروری (۱۰ حوت) تمدید شده است.

سینیرلی‌اوغلو در اپریل ۲۰۲۳ (ثور ۱۴۰۲)‌ به این سمت گماشته شد تا ارزیابی ویژه‌ای از افغانستان انجام بدهد.

بانو ترمبلی گفت: «دبیر کل ملل متحد قصد دارد دومین نشست نمایندگان ویژه برای افغانستان را برای تقویت اجماع بین المللی در مورد گام‌های بعدی و بحث در مورد پیشنهادات ارزیابی مستقل سازماندهی کند.»

او افزود: «برای کمک به آماده‌سازی برای نشست نمایندگان و رایزنی‌های مرتبط، دوره کاری هماهنگ‌کننده ویژه فریدون سینیرلی‌اوغلو تا پایان فبروری تمدید شده است».

وی خاطرنشان کرد که شورای امنیت در قطعنامه ۲۹ دسمبر (۸ جدی) خود در مورد افغانستان، از دبیرکل خواسته است تا ظرف ۶۰ روز از رایزنی‌ها به این شورا اطلاع بدهد.

وی همچنین خاطرنشان کرد که رزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد همچنان به رهبری عملیات و تعهدات روزانه ماموریت کمک سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) به عنوان رییس این نهاد ادامه خواهد داد.

سینیرلی‌اوغلو گزارش ارزیابی خود را در مورد افغانستان در ماه نومبر به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد و در آن تعیین یک نماینده ویژه برای افغانستان را پیشنهاد کرد.