افغانستان

وزارت خارجه روسیه: مسکو در حال توسعه روابط خود با طالبان است

وزارت خارجه روسیه می‌گوید که مسکو در حال توسعه‌ی روابط خود با طالبان است. رییس اداره دوم آسیایی در وزارت خارجه روسیه به این باور است که طالبان ظرفیت مذاکره را دارند و مسکو برای منافع خود، در حال ایجاد روابط با کابل و طالبان است.

به تازگی یک مقام وزارت خارجه روسیه خواستار گفتگوهای صریح و روشن با طالبان شده است.

رییس اداره دوم آسیایی در وزارت خارجه روسیه، در اتاق بازرگانی و صنایع روسیه گفته است که مسکو در حال توسعه روابط خود با کابل و طالبان است. این مقام روسی گفته است که روسیه منافع خود را در بهبود روابط با طالبان می‌بیند.

تیموفی بویکوف، طالبان را شریک مذاکره‌ی با دوام خوانده است.

او گفته است: «روسیه در حال توسعه روابط با کابل و دولت موقت است. ما معتقدیم که طالبان قادر به توافق هستند. ما معتقدیم که آنان اداره کامل اوضاع در کشور را در دست دارند. ما در حال ایجاد روابط برابر با آنها در راستای منافع خود هستیم.»

واحد فقیری آگاه مسایل سیاسی می‌گوید: «روسیه می خواهد که روابط خود را با طالبان نگاه کند به خاطریکه در این وقتی که زیر تعزیرات قرار دارد تیل خود را به افغانستان بفروشد. روسیه با مخالفان طالبان نیز سر تکان می‌دهد. در حقیقت روسیه می‌خواهد که گزینه‌های خود را باز نگه دارد، هم می‌خواهد که با طالبان تعامل داشته باشد، هم می‌خواهد با مخالفان سر تکان دهد و هم جز جامعه جهانی باشد».

بیست و سوم نومبر سال روان میلادی، درست یک ماه پیش در همین روز، مسکو میزبان چهرهای مخالف طالبان به شمول احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی بود.

هدف این نشست علاقمندی روسیه به آمدن ثبات در افغانستان و شکل گیری روند سیاسی همه‌شمول در مبارزه با افراطیت و هراس‌افکنی گفته شد.

عزیز الله معارج آگاه مسایل سیاسی می‌گوید‌: «روسیه به خاطر امنیت خود و به خاطر امنیت آسیای مرکزی، همچنان می خواهد سهم خود را از افغانستان بگیرد و یک تهدید به کشورهای غربی ایجاد کند. به همین خاطر با مقام‌های طالبان می‌بیند و ممکن امتیازاتی بدهد تا روابط ایجاد کند».

ظاهرا چین، روسیه، ایران و برخی کشورهای دیگر روابط نزدیکی با طالبان دارند. هم‌چنان هر سه کشور دیپلومات‌های طالبان را پذیرفته‌اند.

سیزدهم سپتامبر سال روان میلادی، چین، جاوشینگ را به عنوان سفیر این کشور به افغانستانِ زیر اداره طالبان فرستاد.

اکنون پس از چین، روسیه بر بهبود روابط خود با طالبان تلاش دارد.