خبر آمو

خبر آمو نهم قوس ۱۴۰۲

قنسول افغانستان در حیدر آباد می گوید که به دستور کشور میزبان، این مسوولیت را گرفته است.

محمد اسماعیل از رهبران جهادی پیشین حضور دو دهه امریکا در افغانستان را با مساله اشغال پیوند می دهد.