خبر آمو

خبر آمو هفتم قوس ۱۴۰۲

سخنرانان درباره دور نمای وضعیت کشور، سیاست های جهانی و منطقه و نیز بر اعمال فشار بر طالبان رای زنی کردند.