خبر آمو

خبر آمو سوم قوس ۱۴۰۲

سفارت افغانستان در دهلی نو در گفته است که این سفارت به علت چالش‌های مداوم از سوی هند و فشار از سوی طالبان بسته شد.