خبر آمو

بخش زنان ملل متحد می گوید ۸۰ درصد برگشت کنندگان زنان اند و۴۷ درصد آنان در وضعیت بحرانی قرار دارند.

جان ساپکو می گوید طالبان منابع اطلاعاتی را در دفترهای ملل متحد جاسازی کرده اند تا بر کار آنها نظارت کنند و گزارش های مربوط به آنان را سانسور کنند.