خبر آمو

خبر آمو ۱۹ عقرب ۱۴۰۲

همزمان وزیر اطلاعات ایالت بلوچستان می گوید شش شهروند افغانستان حمله اخیر در ژوب را طرح ریزی کرده بودند.

هیاتی از برنامه توسعه یی ملل متحد می گوید برای جلب توجه امریکا به افغانستان، به واشنگتن سفر کرده است.