خبر آمو

خبر آمو ۱۶ عقرب ۱۴۰۲

طالبان می گویند این کمیته برای انسجام بهتر کارهای مهاجران افغانستان در ایران ایجاد شده است.

سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد می گوید ۳۵ درصد از جمعیت افغانسنتان با بحران شدید غذایی رو به رو است.