خبر آمو

خبر آمو ۱۵عقرب ۱۴۰۲

برخی از مهاجران افغانستان در پاکستان می گویند که پولیس پاکستان در ایالت خیر پشتونخوا بازرسی های خانه به خانه را آغاز کرده است.

رییس برنامه جهانی خوراک در افغانستان می گوید که برای رسیدگی به آسیب دیده گان زمین لرزه هرات به ۲۳ میلیون دالر نیاز است.