خبر آمو

خبر آمو ۳ عقرب ۱۴۰۲

ریچارد بنت گزارش‌گر ویژه ملل‌متحد برای افغانستان، در کمیته امور بشری، اجتماعی و فرهنگی مجمع ملل‌متحد، با نگرانی از وضعیت حقوق‌بشری افغانستان گفته، است که اقدام‌های طالبان در مورد حقوق زنان و دختران ممکن‌ به «آزار و اذیت جنسیتی و تبعیض سیستماتیک» مبدل شوند.

آقای بنت هم چنان با اشاره به افزایش مدرسه های دینی در افغانستان گفت که تمرکز طالبان بر آموزش دینی باعث افزایش خطر هراس افکنی خواهد شد.