Uncategorized @fa

خبر آمو ۲۹ میزان ۱۴۰۲

بازرس ویژه امریکا گزارش داده است که طالبان از پول های کمک شده به آموزش، سود جویی می کنند. یافته های این گزارش نشان میدهند که طالبان با ایجاد نهادهای غیر دولتی تقلبی، از کمک‌های مالی امریکا سود می برند.