خبر آمو

خبر آمو ۱۱ سنبله ۱۴۰۲

دومین دور آزمون شورای طبی افغانستان بدون حضور دختران برگزار شد. این آزمون درحالی بدون حضور دختران برگزار شد که بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ فارغ دانشکده‌‌های طب دانشگاه‌‌های خصوصی و دولتی که همه پسران بودند در این آزمون شرکت داشتند، موضوعی که با اعتراض دختران محروم از این آزمون روبرو شده است.

این دختران می‌گویند که سال‌ها با سختی و چالش‌های فراوان در دانشکده‌های طب آموزش دیدند و قرار بود که پس از سپری کردن این آزمون وارد کار عملی شوند. اما حالا با جلوگیری از شرکت آنها در این آزمون امید آنها ناامید شده است.