خبر آمو

خبر آمو ۸ سنبله ۱۴۰۲

گردهمایی طالبان زیر نام گردهمایی عالمان دین و بزرگان قومی که امروز در کابل برگزار شده بود، با صدور قطع‌نامه در دوازده بند پایان‌ پیدا کرد، اما در هیچ از یک‌بندهای آن به حق آموزش و کار زنان و دختران اشاره نشده است.