خبر آمو

خبر آمو ۳ سنبله ۱۴۰۲

وزیر خارجه آلمان می گوید که در کار دفاع از حقوق بشر در افغانستان دست نخواهد کشید. این بلند پایه ترین دیپلومات آلمانی در دیداری با ریچارد بنت همبستگی مردم آلمان را با شهروندان افغانستان شکست ناپذیر می داند.