زنان

پایان دور پنجم و جای خالی دختران در آزمون کانکور

آخرین دور آزمون کانکور ۱۴۰۲ امروز به پایان رسید و در پنج دور آزمونی که در سراسر افغانستان برگزار شد، طالبان به هیچ دختری اجازه شرکت در این آزمون را ندادند.

شماری از دختران فارغ صنف دوازدهم از این کار طالبان انتقاد می‌کنند و می‌گویند که اداره ملی امتحانات دختران و زنان را از حق بنیادی‌شان محروم ساخته‌اند.

امروز جمعه آخرین دور آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و ۶ هزار داوطلب پسر در آن شرکت کرده بودند.

طالبان در سال روان بر محدودیت‌هایشان در برابر زنان و دختران ادامه دادند و این بار دختران فارغ صنف دوازدهم را اجازه شرکت در کانکور ندادند.

محبوبه؛ فارغ صنف دوازدهم در این باره می‌گوید: «از دور اول تا دور پنجم امتحان طبقه ذکور برگزار شد و ما می‌خواهیم از دور ششم تا دهم امتحان طبقه اناث برگزار شود. ما با مشکلات بسیار زیاد درس خواندیم و نمی‌خواهیم که زحمات ما و سختی‌هایی که ما در این وطن کشیده‌ایم هیچ شود.»

مسعوده اکبری؛ فارغ صنف دوازدهم نیز گفت: «طالبان زودتر به امرثانی خود پایان بدهند تا دروازه مکاتب و مدارس و دانشگاه‌ها به روی دختران باز شود.»

برخی از دختران فارغ از صنف دوازدهم می‌گویند که برای شرکت در آزمون کانکور و رسیدن به رشته دلخواهشان، شب و روز درس خواندند و طالبان همه آرزوهایشان را با خاک یکسان کرد.

هاجر می‌گوید: «من دو سال برای امتحان کانکور آمادگی گرفته بودم اما آرمون تنها برای پسران برگزار شد.»

زکیه نیز گفت: «تمام پسرها اجازه دارند که در آزمون کانکور اشتراک کنند؛ اما ما دختران با وجود آنکه بسیار تلاش کرده‌ایم اجازه شرکت در آزمون کنکور را نداریم.»

در همین حال؛ برخی از فعالان مدنی از طالبان درباره اجازه ندادن دختران در آزمون کانکور انتقاد می‌کنند و می‌گویند که با محروم ماندن دختران از آموزش، افغانستان به پیشرفت و خودبسندگی نخواهد رسید.

پیش از این، طالبان در آغاز سال ۱۴۰۱ به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به را مکتب ندادند و سپس در دسامبر سال ۲۰۲۲ دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته شد.

امروز فرجامین دور کانکور سال ۱۴۰۲ به پایان رسید و دختران که سال‌ها چشم انتظار کانکور بودند، از این حق بنیادی‌شان محروم شدند.