خبر آمو

خبر آمو ۲ سنبله ۱۴۰۲

گزارش تازه برنامه توسعه یی ملل متحد نشان میدهد که افغانستان دومین کشوری در جهان است که بیشتر بیجا شده داخلی دارد.

سازمان جهانی بهداشت خبر داده است که به علت کمبود بودجه، فعالیت ۳۳ شفاخانه که برای ۹ میلیون تن در کشور خدمات داشتند، متوقف خواهد شد.