افغانستان

نگرانی دختران بازمانده از آزمون کانکور از آینده «ناروشن»

عکس از رویترز

دخترانی که بر بنیاد دستور طالبان از شرکت در آزمون کانکور باز مانده اند، می گویند که در یک ناامیدی تمام زندگی می کنند.

این دختران می گویند که با هزاران امید برای داشتن یک آینده بهتر برای شرکت در آزمون کانکور درس خوانده بودند، اما این تصمیم طالبان سبب شد که تمامی آرزوهای شان نابود شود.

باوجود تمامی محدودیت‌های طالبان؛ مدینه هنوز هم دست از قلم و آموزش بر نداشته است و او هنوز هم خواب رفتن به دانشگاه را به سر دارد.

مدینه دانش آموز میگوید: «باید امتحان ما گرفته شود و زحمات دوازده ساله ما نباید به هدر برود. باید طالبان، باید به زودترین فرصت بخاطر گرفتن امتحان ما اقدام کند».

اما طالبان به تازگی به دخترانی که از صنف دوازدهم فارغ شده اند، اجازه شرکت در آزمون کانکور را ندادند؛ تصمیمی که موجی با از واکنش‌های دختران رو به رو شده است.

اقلیما یکی از دانش آموزان می‌گوید: «ما نیمی از جامعه استیم. طالبان نمی توانند با بسته کردن دانشگاه ها، ما را از جامعه حذف کند».

محبوبه دانش آموز دیگر می‌گوید: «ما با زحمات زیاد توانستیم مکتب را به اتمام برسانیم. منتظر بودیم که امتحان کانکو مان گرفته شود، گرفتن امتحان از پسران در جریان است. خواست ما این است که امتحان ما به زودترین فرصت گرفته شود.»

تا اکنون از میان پنج دور آزمون کانکور سه دور آن بدون حضور دختران برگزار شده است و هنوز هم قرار است که دو دور دیگر این آزمون برگزار شود.

دخترانی که از صنف دوازدهم فارغ شده اند، می گویند که سال‌ها آموزش آنان به هدر رفته است و آرزوی‌های آنان برای داشتن یک آینده بهتر به خاک یک‌سان شده است.