خبر آمو

خبر ۸ آمو ۱۶ اسد ۱۴۰۲

در هفتم آگست ۲۰۲۱ در حالی ‌که مارشال دوستم سرگرم دیدار با محمد اشرف غنی رییس جمهوری پیشین در کابل بود، شهر‌ شبرغان مشهور به شهر مارشال دوستم به دست طالبان سقوط کرد.